سفارش تبلیغ
صبا ویژن

Azerbaycan iran arazici dorآذربایجان خاک ایرانه

Salam aziz azari amakdaslar

Azerbaycan iran arazici dor

hela ojorki garabagh azarbaycan topragi dor

bizim gozlarimiz yoldador ky azarbaycan iran  nan bir olcon  con ki syyah mazhab dor

iran gadimon nagsaci

آذری های هموطن عزیزم

آذربایجان جزیی از اراضی ایرانه

همانطور که قره باغ جزیی از آذربایجانه

چشم های ما تو راهه که آذربایجان به ایران برگرده چون دارای مذهب شیعه است

نقشه ایران باستان